Haim Release ‘Valentine’ Short Film

Haim have released a new short film, called Valentine, directed by Paul Thomas Anderson.