Manchester Orchestra Perform on Kimmel

Manchester Orchestra performed “The Gold” last night on Jimmy Kimmel.

https://www.youtube.com/watch?v=TyGG7_dTHEM