Mike Shinoda Performs on Fallon

Mike Shinoda

Mike Shinoda performed “Crossing a Line” on Fallon last night.

https://www.youtube.com/watch?v=mhWpc-fAZ9E