Haim – “Little of Your Love” Video

Haim have shared their video for “Little of Your Love.”